DEDA: Data Ethics Decision Aid

Metoden DEDA är utvecklad av forskare i Utrecht och används idag på bred front inom offentlig sektor i Nederländerna. Under en DEDA-workshop samlas ett tvärfunktionellt team som enligt en given process får svara på ett 30-tal frågeställningar kopplat till etiska avvägningar kring dataanvändning.

Exempelvis:

  1. Reda ut och tydliggöra hur projektet, styrgruppen och/eller arbetsgruppen vill och bör förhålla sig till både etiska, juridiska och praktiska spörsmål kopplat till data.
  2. Ta fram en lista med konkreta “att-göra-punkter” för projektet/processen.

DEDA-arbetsbladet är en stor affisch (A0), vilket möjliggör en deliberativ diskussion för tvärvetenskapliga team, intressenter och projektledare. Den tar upp de olika faserna av ett datadrivet projekt och de olika etiska frågor som kan dyka upp. Arbetsbladet är utformat för att göra det möjligt för team att lägga kommentarer eller post-its.

Viktigt under en DEDA-workshop är det gemensamma lärandet i teamet. Ett team skulle exempelvis kunna vara en blandning av ledare och praktiker inom vård och omsorg, verksamhetsutvecklare och personer som primärt jobbar med data. Svaret på många av frågorna som ställs i workshopen bygger på den kollektiva intelligens bland de som deltar.

Om du vill veta mer om metoden kan du läsa mer här. Det finns även handbok (på engelska).