Klinisk data för suicidprevention

Under hösten 2022 påbörjades ett dataanalysarbete kring suicidprevention som baseras på den så kallade THEA-databasen. THEA-databasen kunde börja användas under våren 2021 och möjliggör första gången vårddata för 1177, sluten vård, öppen specialiserad vård, primärvård, ambulanssjukvård och sjukresor samlat i samma databasmiljö.

Databasen synliggör alla vårdkontakter inom Region Värmland från 2017 och framåt, vilket gör det möjligt att identifiera vårdkontakter som kodats med någon typ av ”självdestruktiv handling”. På så vis kan man utföra ett antal olika mönsteranalyser kopplade till kända utfall som självdestruktiv handling, för att exempelvis kunna synliggöra:

 1. Viktiga professioner som personerna träffar
 2. Tider per dygn, månad, år
 3. Klusterbildningar kopplat till geografiska platser
 4. Könsskillnader gällande antal försök, metod och tidigare vårdkontakter
 5. Händelsekartläggningar kring fullbordade suicid

Idé

Data om suicid är ofta släpande, särskilt statistik om fullbordade fall eftersom de är relativt få och därmed integritetskänsliga och sammanställs på intervall om 5 år. Samma gäller till viss del även för självdestruktiva handlingar, även om det också varit en relativt omfattande process att både identifiera och sammanställa den typen av data tidigare.

Ett suicidfall riskerar att skapa klusterbildningar av nya suicid. Med tanke på både eftersläpning och det omfattande arbetet att sammanställa data har det tidigare varit svårt att få en bild av nuläget i realtid.

Med hjälp av THEA-databasen finns det därför en idé om att kunna titta på data i realtid för att kunna intensifiera det suicidpreventiva arbetet på gruppnivå vid behov. Det finns också en tanke om att med data som grund kunna göra riktade och förebyggande insatser, dels kopplat till de viktiga professionerna som personerna ofta möter – men också till målgrupper och geografiska områden som verkar vara särskilt drabbade.

Arbetet med THEA-databasen och suicidprevention är utforskande. Det finns inga tydliga målsättningar om vad arbetet faktiskt ska leda till, ambitionen är snarare att ta reda på om databasen är användbar och om analysen kan bidra till ett intensifierat suicidpreventivt arbete.

Metod

Etik

Det finns en del etiska dilemman och avväganden som behöver göras kring användandet av den här typen av data från THEA-databasen. Ett första och inledande steg i att förstå dessa dilemman och för att forma gemensamma synsätt kring användning av datan var att genomföra en så kallad DEDA-workshop.

Resultatet av workshopen har guidat det fortsatta arbetet med databearbetningen.

Databearbetning

Databearbetningen har genomförts i steg:

 1. Dataexport från THEA-databasen
 2. Dataimport till Power BI
 3. Sortering på vårdkontakter med kodning liknande ”självdestruktiv handling”
 4. Mönsteranalys baserat på geografi, kön, tid, vårdkontakter, metod, etc
 5. Sammanställning av mönsteranalys i en interaktiv Power BI-rapport
 6. Plan för spridning och reflektion

Resultat

I dagsläget har vi valt att inte publicera några resultat. Men den inledande analysen bekräftar mycket av den forskning som redan finns på området. Exempelvis gällande könsskillnader i antal försök i relation till fullbordade fall, val av metod, etc.

Intresse för och dialog kring databasen och rapporten i den regionala blåljussamverkan.