Personligt ombud: Erfarenhetsrapport 2.0

Personligt ombud Värmland är ett stöd för personer över 18 år som har en psykisk funktionsnedsättning som är omfattande och långvarig och riktar sig till den som har svårt att få vardagen att fungera. Verksamheten arbetar fristående från myndigheter.

Fallbeskrivning

Personligt ombud ska verka för att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få bättre livsvillkor. Det sker genom aktivt arbete med klienter samt årsvis rapportering av systemfel och brister i samhället. Dessutom redovisas brister och systemfel årligen i en så kallad Erfarenhetsrapport.

Tillsammans med ombuden i Värmland har #demokratidata arbetat med denna Erfarenhetsrapport, filmen om rapporten var ett första steg. Arbetet har därefter fokuserat på en genomgång av datapraktik och datakvalitet, men också en mindre analys av rapportens spridning i länet.

Som stöd användes en 1-dagsvariant av metoden #datasprint samt en förberedande och efterbearbetande process (pre sprint respektive post sprint).

Presprint

Hur kan Personligt ombud Värmlands erfarenhetsrapport, med hjälp av externa datakällor, lyfta fram och koppla ihop både klienters personliga berättelser och det svenska välfärdssystemets orimligheter?

Med utgångspunkt i frågeställningen genomfördes ett förarbete genom en så kallad pre sprint. Den bestod av intervjuer med ombud, enkätstudie till rapportens målgrupp samt en kartläggning av data och dataflöden i verksamheten. Detta sammanställdes i två Case folders som teamen använde under sprinten.

Sprint

Sprinten genomfördes under en heldag i december 2022, där de flesta ombud deltog i samarbete med några särskilt inbjudna gäster. Fokus var på att med utgångspunkt i den problembild som formulerats i pre sprint kunna presentera förslag på förbättringar för varandra i slutet av dagen:

1. Hur kan ytterligare frågor och perspektiv adderas i informationsinhämtning till Erfarenhetsrapporten för att
åskådliggöra utmaningarna i välfärdssystemet?

2. Hur kan vi, genom att kombinera levd erfarenhet och statistik, tydligare lyfta fram och peka på de systemfel som finns i dagens välfärdssystem och hur det drabbar POV:s klienter?

Under sprinten utvecklades ett enklare scratchspel som synliggör systemets orimlighet för Personligt ombuds målgrupp. Starta spelet genom att klicka på den gröna flaggan, du ska försöka få figuren att stanna på en välfärdsaktör genom att trycka på mellanslagstangenten, lycka till!

Post sprint

Sprinten resulterade i tre huvudsakliga förändringar som nu tagits vidare.

1. Att relatera ombudens insikter om systemhinder till omställningen mot Nära vård och god psykisk hälsa i länet:

”Vi har även valt att utgå från ”Handlingsplan psykisk hälsa i Värmland 2021–2024”. Handlingsplanen har siktet inställt på 10 brukarstyrda målbilder med fokus på det som är värdeskapande för den enskilde vid
kontakt med vården och socialtjänsten. Vi har valt att lyfta fram hinder och brister, men även systemrätt relaterat till var och en av målbilderna.
Det arbete som pågår mot en god psykisk hälsa är ett stort och krävande arbete och för att nå de brukarstyrda målen krävs att förändringsarbetet når samtliga verksamhetsföreträdare.”

Exempel på hur systemhinder relaterats till målbilderna.

2. Utskick av systemrätt

Ombuden registrerar också systemrätt, vilket är exempel på både strukturer, arbetssätt och agerande som möter klienternas behov på ett bra sätt. Systemrätt är också relaterade till målbilderna på samma sätt som systemhinder:

Exempel på hur systemrätt relaterat till målbilden om tidig hjälp och stöd.

Dessa systemrätt har dessutom dokumenterats på vykort och skickats ut till utvalda delar av systemet och dess aktörer:

3. Strategi för spridning av rapporten och deltagande i andra och nya typer av forum

Ombuden har efterfrågats och deltagit i nya forum för att sprida sina erfarenheter kring systemhinder och systemrätt. Det finns också en idé om att sprida erfarenheter inom olika teman, flera gånger om året.

4. Utvecklade arbetssätt kring datahantering

Fortsatt dialog om ombudens avvikelsehanteringssystem, hur data skulle kunna dokumenteras och redovisas. Även annan typ av data och erfarenhetsbaserad kunskap som ombuden bär. Exempelvis en idé om data storytelling kopplade till olika fallbeskrivningar.